Nybyggnad av gator och VA-försörjning, iordningställande av tomter med kringliggande ytor.